Reglement

HAVEN- EN CAMPINGREGLEMENT

STICHTING RECREATIEHAVEN ONDERDENDAM

Dit reglement geldt voor het gehele gebied van de “Stichting Recreatiehaven Onderdendam, te weten de jachthaven, het Warffumerdiep, het Winsumerdiep en alle daartoe behorende terreinen inclusief de kampeerterreinen.

Iedereen die zich op bovengenoemde terreinen bevindt dient zich te houden aan dit reglement en dient de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

De havenmeester is namens de “Stichting Recreatiehaven Onderdendam” verantwoordelijk voor een ordentelijke gang van zaken in het gehele gebied en bevoegd daartoe noodzakelijke maatregelen te treffen.

 1. Lig- en staanplaatsen worden door de “Stichting” toege­wezen aan huurders voor een termijn van één jaar, als regel ieder jaar aan dezelfde huurder, voor de periode 1 mei tot 1 mei van het daaropvolgende jaar. Van eind oktober tot 1 april wordt het elektra op het terrein afgesloten,   .het water wordt afgesloten vanaf eind oktober tot de boten weer in het water gaan. in deze periode is het niet toegestaan op de boot of in de caravan te overnachten. Ten behoeve van onderhoud aan de schepen zal er op 1 maart stroom op de palen in de haven gezet worden. Voor schepen in het Warffumerdiep en  Winsumerdiep kan een jaarlijkse verschuiving soms noodzakelijk zijn. Overwinteren van schepen in het Warffumerdiep is niet  toegestaan maar kunnen desgewenst in de haven overwinteren.
 1. De havenmeester wijst naar eigen inzicht de tijdelijke ligplaatsen aan en zal daarbij kiezen voor de meest economische indeling.
 1. De toewijzing is persoonlijk en alleen geldig voor het daarin genoemde vaartuig, caravan of tent. Verkoop van het vaartuig, cara­van of tent dient schrifte­lijk te worden gemeld aan de “Stichting”, er vindt geen restitutie plaats van lig- of staangeld, ook niet bij vertrek tijdens het seizoen. De nieuwe eigenaar van boot of caravan krijgt een rekening voor de rest van het seizoen. Bij het betrekken van een grotere plaats kan verrekening plaatsvinden.

            Bij aanschaf van een ander vaartuig, caravan of tent dient opnieuw een aanvraag bij de “Stichting” te worden ingediend.

            Wanneer een caravan van de staanplaats wordt weggehaald of verkocht  door, of in opdracht van de eigenaar moet de staanplaats en het omliggende terrein in ordentelijke staat worden achtergelaten. Wanneer dit niet het geval is zal de Stichting de kosten aan de eigenaar doorberekenen.

 1. Alle schepen in de haven en op de wal dienen ten minste WA verzekerd te zijn.
 1. Ligplaatsen op de wal worden door de “Stichting” toegewezen, trailers met of zonder boot behoren altijd  te worden aangemeld bij de havenmeester en duidelijk voorzien van de naam van de eigenaar.
 1. De havenmeester heeft het recht een schip of caravan en/of eigenaar te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 1. De huurprijzen worden jaarlijks door het “Stichtingsbestuur” vastgesteld, zie tarievenlijst. Wanneer men gebruik maakt van een andere ligplaats dan de toegewezen plaats, zal het passantentarief worden berekend.
 1. Schepen mogen alléén water innemen bij de watersteiger, elektriciteit is alléén voor kleinver­bruik (max. 4 ampère gezekerd), dus geen zware stroom­verbruikers.
 1. Bij niet tijdig voldoen van de huur vervalt de toewijzing van de lig- of staan plaats. Opzegging van de lig- of staan­plaats dient te geschieden voor 1 februari, bij niet tijdige opzegging zal 25 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.
 1. Het is een huurder niet toegestaan de door hem/haar ge­huurde plaats aan derden te verhuren of in ge­bruik te ge­ven, tevens is het verboden om het vaartuig of caravan te gebruiken als woon-of verblijfplaats anders dan voor recreatief gebruik.

BLZ 2

 1. Wanneer een huurder van een toegewezen plaats tijdelijk geen gebruik maakt, kan de “Stichting” deze plaats tijdelijk toewijzen aan een andere gega­digde, de huur­der heeft dan geen recht op restitutie.

            Als Uw lig­plaats meerdere dagen vrij is dient U dit door te geven aan de haven­mees­ter.

 1. Voor een verwaarloosde of in slechte staat van onder­houd verkerend vaar­tuig/caravan kan de toewijzing van de huurplaats komen te vervallen, eventuele verwijderingskosten worden op de eigenaar verhaald.

     Auto’s zijn op de camping niet toegestaan, voor het laden en lossen mag men kortstondig gebruik maken van de terreinverharding.

            Het wassen van auto’s op de camping is niet toegestaan.                                        

 

 1. Huurders dienen de gehuurde plaats netjes te houden, steigers en kademuren vrij te houden van auto’s, fietsen, afval en alle andere obstakels, bij niet nakomen hiervan kan de huurplaats komen te vervallen, dit geldt ook voor staanplaatsen.
 1. Het is niet toegestaan auto’s te parkeren op groenstroken of paden, dit dient uitsluitend plaats te vinden op de daarvoor bestemde parkeerterreinen.
 1. Vaartuigen dienen ter hoog­te van de afgemeerde schepen langzaam te varen, het is verboden in de haven te surfen, zeilen, zwemmen of te spelevaren.
 1. Dubbel afme­ren is nergens toegestaan. In het Winsumerdiep mogen bijbo­ten tot maxi­maal 4 meter lengte langszij.
 1. Huishoudelijk afval dient in de op het terrein aanwezige con­tainer te wor­den gedeponeerd. Afgewerkte olie, bilgeolie, verfresten, verfbussen, kwasten en al het ander chemisch afval mag uiteraard niet in deze con­tai­ner worden ge­stort en ook niet op het terrein worden achter­gelaten.

U bent ver­plicht zelf voor de afvoer zorg te dragen (chemokar).

 1. Zonder toestemming van het “Stichtingsbestuur” mag op de camping geen bestrating, beplanting, vaste wind­scher­men, schuurtjes of andere bouw­sels worden aangebracht. Het leg­gen van leidin­gen in de grond en het aanbren­gen van buitenkranen en contactdozen is niet toegestaan. Eventuele ontheffing dient schriftelijk bij het “Stich­tings­be­stuur” te worden aangevraagd. Het bestuur houdt zich het recht voor om alle illegale bouwsels, bestrating en leidingen alsmede die zich op of buiten de huurplaats bevin­den op kosten van de huur­der te verwijderen.

Een schuurtje bij de caravan mag de afmeting van max 2.5 bij 2.5 hebben.

 1. Van 22.00 uur tot 8.00 uur moet er rust heersen op het ter­rein.
 1. Honden zijn toegestaan op het terrein, mits aange­lijnd (poepschepje­ meenemen).
 1. De “Stichting” kan op geen enkele wijze aansprake­lijk worden gesteld voor lichamelijk letsel van huurders, recreanten of andere personen op­gelo­pen tijdens hun verblijf op het terrein, alsmede schade aan eigendommen van boven­staande personen, dit geldt ook tijdens het in- en uithalen van de schepen. Blijf uit de buurt van de kraan tijdens de takelwerkzaamheden.

                                                                                                                                     BLZ 3

 1. Er is aan de recreatiehaven Onderdendam een milieuvergunning verstrekt voor het in bedrijf hebben van een jachthaven en kam­peer­terrein, hieraan zijn o.a. de volgende voorschriften verbonden, waar­op streng wordt gecontroleerd door over­heidsinstan­ties.

Zo is het uitdrukkelijk verboden om:

 1. In de wintermaanden gasflessen aan boord te laten staan.
 2. Vluchtige stoffen, oliën of vetten op het terrein te laten vloei­en.
 3. Op het terrein of langs het water te lassen, slijpen of stralen.
 4. Gedurende het seizoen van 1 mei tot 1 mei , is het niet toegestaan om:  reparaties te verrichten aan de boot of caravan met  elektrisch gereedschap, die stof  veroorzaken zonder een goede afzuiging.
 1. Onderwater-toiletten te gebruiken.
 2. De motor proef te laten draaien tussen 20.00 en 8.00 uur.
 3. Vaartuigen te wassen met stoom/water onder verhoog­de druk.
 4. Stoffen en of materialen op of in de bo­dem te brengen die milieuschade kunnen veroorzaken.
 5. Tijdens het tanken dieselolie te morsen op het oppervlaktewater.
 6. Wanneer verontreiniging van bodem of grondwater is opgetre­den of wordt vermoed, moet dit onmiddellijk worden gemeld, zodat maatregelen kun­nen worden ge­troffen eventuele schade te beperken. De kosten worden altijd op de vervuiler verhaald.
 1. De bepalingen gelden voor alle huurders, passanten en alle anderen die zich op het terrein begeven.
 1. De “Stichting” behoudt zich het recht voor, om bij over­treding van de bepalingen in dit reglement de toegewezen huur­plaats onmiddellijk in te trekken.

Men gelieve te bedenken dat deze voorschriften zijn opge­steld om het ver­blijf op de camping en de haven zo aan­genaam mogelijk te ma­ken.

Laatste wijziging: maart  2019.

Namens het “Stichtingsbestuur”,

 

          GETEKEND HUURDER,  

          …………………………………….

           ……………………………………

           ……………………………………

          HANDTEKENING:……………………………………………….

          DATUM : ……………………………………………

Menu