Reglement

HAVEN- EN CAMPINGREGLEMENT STICHTING RECREATIEHAVEN ONDERDENDAM

Dit reglement geldt voor het gehele gebied van de “Stichting Recreatiehaven Onderdendam, te weten de jachthaven, het Warffumerdiep, het Winsumerdiep en alle daartoe behorende terreinen inclusief de kampeerterreinen.

Iedereen die zich op bovengenoemde terreinen bevindt dient zich te houden aan dit reglement en dient de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

De havenmeester is namens de “Stichting Recreatiehaven Onderdendam” verantwoordelijk voor een ordentelijke gang van zaken in het gehele gebied en bevoegd daartoe noodzakelijke maatregelen te treffen.

1. Lig- en staanplaatsen worden door de “Stichting” toegewezen aan huurders voor een termijn van één jaar, als regel ieder jaar aan dezelfde huurder, voor de periode 1 mei tot 1 mei van het daaropvolgende jaar. Van 1 november tot 1 april worden water en elektra op het terein afgesloten, in deze periode is niet toegestaan op de boot of in de caravan te overnachten. Ten behoeve van onderhoud zal er op 1 maart het stroom op het terrein gezet worden. Het water komt er 1 april op, 1 november gaat het water en stroom er af (mits het weer het toe laat ).Voor schepen in het Warffumerdiep en Winsumerdiep kan een jaarlijkse verschuiving soms noodzakelijk zijn. Overwinteren van schepen in het Warffumerdiep is niet toegestaan maar kunnen desgewenst in de haven overwinteren.

2. De havenmeester wijst naar eigen inzicht de tijdelijke ligplaatsen aan en zal daarbij kiezen voor de meest economische indeling.

3. De toewijzing is persoonlijk en alleen geldig voor het daarin genoemde vaartuig, caravan of tent. Verkoop van het vaartuig, caravan of tent dient schriftelijk te worden gemeld aan de “Stichting”, er vindt geen restitutie plaats van lig- of staangeld, ook niet bij vertrek tijdens het seizoen. De nieuwe eigenaar van boot of caravan krijgt een rekening voor de rest van het seizoen. Bij het betrekken van een grotere plaats kan verrekening plaatsvinden.

Bij aanschaf van een ander vaartuig, caravan of tent dient opnieuw een aanvraag bij de “Stichting” te worden ingediend.

Wanneer een caravan van de staanplaats wordt weggehaald door, of in opdracht van de eigenaar moet de staanplaats en het omliggende terrein in ordentelijke staat worden achtergelaten. Wanneer dit niet het geval is zal de Stichting de kosten aan de eigenaar doorberekenen.

4. Alle schepen in de haven en op de wal dienen ten minste WA verzekerd te zijn.

5. Ligplaatsen op de wal worden door de “Stichting” toegewezen, trailers met of zonder boot behoren altijd te worden aangemeld bij de havenmeester en duidelijk voorzien van de naam van de eigenaar.

6. De havenmeester heeft het recht een schip of caravan en/of eigenaar te weigeren zonder opgaaf van redenen.

7. De huurprijzen worden jaarlijks door het “Stichtingsbestuur” vastgesteld, zie tarievenlijst. Wanneer men gebruik maakt van een andere ligplaats dan de toegewezen plaats, zal het passantentarief worden berekend.

8. Schepen mogen alléén water innemen bij de watersteiger, elektriciteit is alléén voor kleinverbruik (max. 4 ampère gezekerd), dus geen zware stroomverbruikers.

9. Opzegging van de lig- of staanplaats dient te geschieden voor 1 februari, bij niet tijdige opzegging zal 25 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.

10. Het is een huurder niet toegestaan de door hem/haar gehuurde plaats aan derden te verhuren of in gebruik te geven, tevens is het verboden om het vaartuig of de caravan te gebruiken als woon-of verblijfplaats anders dan voor recreatief gebruik.

11. Wanneer een huurder van een toegewezen plaats tijdelijk geen gebruik maakt, kan de “Stichting” deze plaats tijdelijk toewijzen aan een andere gegadigde, de huurder heeft dan geen recht op restitutie.

Als Uw ligplaats meerdere dagen vrij is dient U dit door te geven aan de havenmeester.

12. Voor een verwaarloosde of in slechte staat van onderhoud verkerend vaartuig/caravan kan de toewijzing van de huurplaats komen te vervallen, eventuele verwijderingskosten worden op de eigenaar verhaald.

13. Auto’s zijn op de camping niet toegestaan, voor het laden en lossen mag men kortstondig gebruik maken van de terreinverharding.

Het wassen van auto’s op de camping is niet toegestaan.

14. Huurders dienen de gehuurde plaats netjes te houden, steigers en kademuren vrij te houden van auto’s, fietsen,afval en alle andere obstakels, bij niet nakomen hiervan kan de huurplaats komen te vervallen, dit geldt ook voor staanplaatsen.

15. Het is niet toegestaan auto’s te parkeren op groenstroken of paden, dit dient uitsluitend plaats te vinden op de daarvoor bestemde parkeerterreinen.

16. Vaartuigen dienen ter hoogte van de afgemeerde schepen langzaam te varen, het is verboden in de haven te surfen, zeilen, zwemmen of te spelevaren.

17. Dubbel afmeren is nergens toegestaan. In het Winsumerdiep mogen bijboten tot maximaal 4 meter lengte langszij.

18. Huishoudelijk afval dient in de op het terrein aanwezige container te worden gedeponeerd. Afgewerkte olie, ilgeolie, verfresten, verfbussen, kwasten en al het ander chemisch afval mag uiteraard niet in deze container worden gestort en ook niet op het terrein worden achtergelaten.

U bent verplicht zelf voor de afvoer zorg te dragen (chemokar).

19. Zonder toestemming van het “Stichtingsbestuur” mag op de camping geen bestrating, beplanting, vaste windschermen, schuurtjes of andere bouwsels worden aangebracht. Het leggen van leidingen in de grond en het aanbrengen van buitenkranen en contactdozen is niet toegestaan. Eventuele ontheffing dient schriftelijk bij het “Stichtingsbestuur” te worden aangevraagd. Het bestuur houdt zich het recht voor om alle illegale bouwsels, bestrating en leidingen alsmede die zich op of buiten de huurplaats bevinden op kosten van de huurder te verwijderen.

20. Van 22.00 uur tot 8.00 uur moet er rust heersen op het terrein.

21. Honden zijn toegestaan op het terrein, mits aangelijnd (poepschepje meenemen).

22. De “Stichting” kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel van huurders, recreanten of andere personen opgelopen tijdens hun verblijf op het terrein, alsmede schade aan eigendommen van bovenstaande personen, dit geldt ook tijdens het in- en uithalen van de schepen. Blijf uit de buurt van de kraan tijdens de takelwerkzaamheden.

23. Er is aan de recreatiehaven Onderdendam een milieuvergunning verstrekt voor het in bedrijf hebben van een jachthaven en kampeerterrein, hieraan zijn o.a. de volgende voorschriften verbonden, waarop streng wordt gecontroleerd door overheidsinstanties.

Zo is het uitdrukkelijk verboden om:

a. In de wintermaanden gasflessen aan boord te laten staan.

b. Vluchtige stoffen, oliën of vetten op het terrein te laten vloeien.

c. Op het terrein of langs het water te lassen, slijpen of stralen.

d. Gedurende het seizoen van 1 mei t/m eind oktober, is het niet toegestaan om: reparaties te verrichten aan boot of caravan met of zonder elektrisch gereedschap, die stof en/of geluidsoverlast veroorzaken.

e. Onderwater-toiletten te gebruiken.

f. De motor proef te laten draaien tussen 20.00 en 8.00 uur.

g. Vaartuigen te wassen met stoom/water onder verhoogde druk.

h. Stoffen en of materialen op of in de bodem te brengen die milieuschade kunnen veroorzaken.

i. Tijdens het tanken dieselolie te morsen op het oppervlaktewater.

j. Wanneer verontreiniging van bodem of grondwater is opgetreden of wordt vermoed, moet dit onmiddellijk worden gemeld, zodat maatregelen kunnen worden getroffen eventuele schade te beperken.

De kosten worden altijd op de vervuiler verhaald.

24. De bepalingen gelden voor alle huurders, passanten en alle anderen die zich op het terrein begeven.

25. De “Stichting” behoudt zich het recht voor, om bij overtreding van de bepalingen in dit reglement de toegewezen huurplaats onmiddellijk in te trekken. Men gelieve te bedenken dat deze voorschriften zijn opgesteld om het verblijf op de camping en de haven zo aangenaam mogelijk te maken.

Laatste wijziging, november 2017